حذف بسیاری از مشاغل از ناکهای استان ساسکاچوان

روز چهارشنبه ۳۱ مرداد ماه ۹۷ برابر با ۲۲ آگوست ۲۰۱۸ تعداد زیادی از مشاغل، از جمله تمام مشاغل مهندسی از فهرست ناک ها ی استان ساسکاچوان حذف شد.

مشاغل حذف عبارتند از:

Engineering Managers; Manufacturing Managers; Utilities Managers; Civil Engineers; Computer Engineers; Software Engineers and Designers; Web Designers and Developers; Landscape and Horticulture Technicians and Specialists; Electronic Service Technicians (household and business equipment); Economists and Economic Policy Researchers and Analysts.

لیست مشاغل باقی مانده در این لینک قابل مشاهده است :

https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/immigrating-to-saskatchewan/saskatchewan-immigrant-nominee-program/applicants-international-skilled-workers/sinp-in-demand-occupation-list

 

بدیهی است در دراوهای بعدی فقط افرادی که شغل شان در فهرست مشاغل باشد انتخاب خواهند شد.

با توجه به این که اعتبار هر پروفایل تشکیل از روز تشکیل به مدت یک سال است، افراد میبایست تا یک سال منتظر اضافه شدن شغل خود در فهرست مشاغل باشند و در این صورت در دراو شرکت داده خواهند شد.

پیش بینی میشود تا آخر سال ۲۰۱۸ فهرست مشاغل تغییری نکند و حذف و اضافه مشاغل زودتر از شروع سال مالی کانادا – اول آوریل- اتفاق نیفتد.