تفاوتهای روشهای EE و OID

۱- پروسه آنلاین و کاغذی

روش OID مختص استان ساسکاچوان است و دو مرحله ای است:

مرحله استانی که تشکیل پروفایل و سابمیت آنلاین است و مرحله فدرال که بصورت کاغذی است و مدارک از طریق پست ارسال میشود.

در روش EE که میتواند شامل فدرال و یا استان باشد تمام مراحل بصورت آنلاین است.

۲- اکانت اداره مهاجرت استانی و فدرال

در روش OID فقط اکانت در وب سایت استان می سازید ولی در روش EE می بایست علاوه بر اکانت در وب سایت استان در وب سایت فدرالCIC هم اکانت ایجاد کنید.

۳- نمره زبان

در روش OID برای سطح نمره زبان حداقل CLB 4 لازم است ولی در روش EE حداقل CLB7 ( هر مهارت نمره ۶ )لازم است.

۴-  معیار مجاز بودن

در روش OID امتیاز ۶۰ از ۱۰۰ لازم دارید ( با شرایط امتیاز بندی استان ساسکاچوان ) ولی در روش EE حتی اگر برای استان ساسکاچوان اقدام میکنید میبایست شرایط اولیه امتیاز حداقل ۶۷ از ۱۰۰ فدرال را هم داشته باشید.

۵- زمان کل پروسه

در روش EE زمان پروسه بسیار کوتاهتر از روش OID است.

http://www.cic.gc.ca/ENGLISH/information/times/index.asp